Khamis, 10 Disember 2015

SEERAH NABAWIYYAH

SEERAH NABAWIYYAH
Al-Raheeq al-
Makhtum
*Syeikh Safy al-Rahman al-Mubarakfuriyy

*India
*Pemenang Hadiah Pertama
Pertandingan Seerah Rabitah Alam Islam, Mekkah
Topik :-
1. PERANAN & PERLUNYA RIWAYAT HIDUP RASULULLAH DALAM MEMAHAMI
ISLAM
2. SUMBER-SUMBER SEJARAH RASULULLAH
3. RAHSIA PEMILIHAN SEMENANJUNG ARAB SEBAGAI TAPAK PANCARAN
ISLAM

1.PERANAN & PERLUNYA RIWAYAT HIDUP RASULULLAH DALAM MEMAHAMI
ISLAM
Tujuan mengkaji riwayat hidup RasuluLlah dan penganalisaannya bukanlah semata-mata untuk
melihat kejadian-kejadian dan episod-episod yang bersejarah ataupun memaparkan ceritacerita
yang indah sahaja. Oleh yang demikian tidak seharusnya kita menganggap kajian sejarah
hidup Rasulullah ini sama dengan membaca dan menala'ah sejarah para pemerintah (khalifah)
di zaman purbakala.
Tujuan pokok dari kajian yang dimaksudkan ialah supaya setiap Muslim dapat memahami,
menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin Islam semuanya teradun di
dalam penghidupan Rasulullah itu sendiri. Gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud
setelah seseorang Muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan
prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam satu persatu terlebih dahulu.
Tegasnya kajian riwayat hidup Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam ini adalah suatu usaha
mengumpul hakikat dan intisari dasar-dasar Islam kemudian memadan dan menyesuaikan
dengan contoh Islam iaitu Nabi Muhammad Sallallahu 'alahi Wasallam.
Sekiranya perlu kita bahagikan tujuan-tujuan ini maka bolehlah dibahagikan seperti berikut:
1. Memahami peribadi Nabi Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam menerusi penghidupan
dan suasana hidup Baginda sendiri. Ini adalah untuk menentukan Muhammad Sallallahu 'alaihi
Wasallam itu bukan sebagai manusia pintar tetapi dianya adalah pesuruh Allah Subhanahu
Wata'ala yang menerima Wahyu dan taufiq dariNya. Supaya manusia seluruhnya dapat meniru
dan mengikut suatu contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni, dari itu
juga dapat dijadikan sebagai dasar-dasar hidupnya. Andaikata manusia ingin mencari suatu
contoh terbaik bersifat universal, mereka akan dapat semuanya di dalam kehidupan
Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam, maka tidak hairanlah mengapa Allah menjadikan
Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam itu sebagai contoh kepada umat manusia. Untuk
demikian maka Allah telahpun menegaskan dalam Kitab SuciNya yang bermaksud:
"Sesungguhnya pada (diri) RasuluLlah itu menjadi contoh yang paling baik untuk (menjadi
ikutan) kamu".
(Al-Ahzab 33 :21)
Semoga kupasan tentang kehidupan Muhammad Salla lahu 'alaihi Wasallam boleh menolong
manusia memahami dan mengecapi isi kandungan Al-Qur'an lantaran banyaknya ayat-ayat Al-
Qur'an yang dihurai dan ditafsir-kan oleh kejadian dan peristiwa-peristiwa sejarah hidup Nabi
Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam. Agar setiap Muslim dapat mengumpulkan seberapa
banyak yang boleh perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar
samada pengetahuan bersangkutan dengan 'aqidah kepercayaan, hukum hakam' dalam Islam
atau tatasusilanya. Lebih tegas lagi penghidupan Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam adalah
satu gambaran dengan dimensinya yang jelas bagi prinsip-prinsip dan hukum-hukum Islam.
2. Membolehkan para pendidik penda'wah Islam mencontohi dan mengajar, mengikut sistcm
pendidikan dan pengajaran yang sihat kerana Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam sendiri
adalah sebagai pendidik, penasihat, guru dan pertunjuk yang utama, tidak pemah membuang
masa begitu sahaja malah sentiasa mencari dan menyiasat jalan-jalan dan sistem-sistem
pengajaran yang terbaik semasa baginda (SallaLlahu 'alaihi Wasallam) berda'wah.
Antara faktor yang menjadikan sejarah Nabi Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam ini mampu
dan berupaya untuk sampai ke matlamat-matlamat tadi ialah kerana sejarahnya lengkap
meliputi segenap bidang kehidupan sama ada segi kemanusiaan mahupun kemasyarakatan
yang terdapat di kalangan manusia lain samada ianya sebagai seorang individu yang bebas
dengan faham pembawaannya atau sebagai seorang anggota masyarakat yang cergas dan
terpengaruh oleh unsur-unsur yang terdapat di dalam masyarakatnya.
Sejarah Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasalam menghidangkan kepada kita sejarnbak contoh
utama bagi seorang pemuda yang waras; peribadinya yang dipercayai orang di kalangan
keluarga dan sahabat; seorang manusia yang menyeru uniat manusia ke jalan Allah secara
lemah-lembut dan bersopan-santun; seorang pejuang yang mengorbankan sepenuh usaha dan
tenaga demi menyampaikan seruan Allah, seorang ketua negara yang mendayung bahtera
pemerintahan dengan cekap dan pintar seorang suami yang halus pergaulannya, seorang bapa
yang teliti dan bijak menyempurnakan kewajipan terhadap anak dan isteri, seorang ketua turus
agung peperangan yang cergas, penuh dengan tektik strategi persediaannya dan seorang
Muslim yang waras lagi bijak membahagikan dedikasinya kepada Allah, keluarga dan sahabat
handai (Radiyallahu 'anhum ajma'in). Tidak syak lagi bahawa mempelajari sejarah hidup
Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam ialah memahami semua sudut kemanusiaan.

2.SUMBER-SUMBER SEJARAH RASULULLAH
Berhubung dengan sumber-sumber sejarah Rasulullah bolehlah kita bahagikan seperti berikut:
Pertama: Kitabullah (AI-Qur'an)
Ianya merupakan sumber utama untuk memahami garis-garis kasar penghidupan Muhammad
Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam. Pendedahan sejarah hidup Rasulullah dalam al-Qur'an
melalui salah satu aliran berikut:
a. Memaparkan beberapa bahagian dari penghidupan baginda, seperti ayat-ayat yang
diturunkan mengenai peperangan Badar, Uhud, al Khandaq atau al Ahzab .Juga seperti kisah
perkahwinannya dengan Zainab binti Jahsy.
Mengulas pertempuran-pertempuran dan kejadian-kejadian ini adalah untuk memberi
penjelasan selanjutnya kepada apa yang dimusykilkan atau untuk menerangkan beberapa
kesamaran tentang pertempuran dan peristiwa-peristiwa atau untuk menarik perhatian umat
Islam terhadap sesuatu iktibar. Sebenarnya segala-galanya ini mempunyai makna dan hubung
kait yang amat rapat dan mesra dengan sejarah dan riwayat hidup Rasulullah Sallallahu 'alaihi
Wasallam. Kesemuanya ini menampakkan kepada kita sebahagian besar daripada aspekaspek
penghidupan Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam dan hal ehwal yang bersangkutan
dengannya.
Sebenarnya pendedahan Al-Qur'an Al-Karim tentang segala-galanya ini adalah terlalu ringkas
dan padat, meskipun cara dan aliran pendedahan tadi kadang kalanya berlainan di antara satu
sama lain namun begitu kesemuanya ini tetap memaparkan cebisan-cebisan dan penerangan
secara ringkas terhadap pertempuran dan kejadian yang bersejarah. Memang ini adalah jalan
dan aliran Al-Qur'an Al-Karim di dalam menceritakan perihal-perihal para Anbiya' yang
terdahulu dan umat manusia di zaman silam.
Kedua: Kitab Al-Sunnah Al-Nabawiyyah (Hadith-hadith).
Hadith-hadith Nabi yang sahih. Hadith yang dimaksud-kan di sini ialah isi kandungan Kitab-kitab
Hadith yang terkenal dengan kebenaran dan amanahnya, seperti Kitab Hadith Al Muwatta' oleh
Imam Malik, Al Musnad oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya.
Sumber yang kedua ini lebih luas dan terperinci dari yang pertama. Sungguhpun begitu
mungkin kita tidak dapat memberikan suatu gambaran yang lengkap tentang kehidupan
Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam sejak dilahirkan hingga wafat-nya kerana beberapa
sebab:
a. Oleh kerana Kitab-kitab Hadith ini disusun mengikut maudu' atau tajuk-tajuk fiqah ataupun
mengikut unit-unit kajian yang bersangkut dengan syari'at Islam maka hadith-hadith yang
menceritakan tentang penghidupan RasuluL-lah berselerak dan berkecamuk dalam maudu'-
maudu' fiqah.
b. Oleh kerana para ahli hadith, terutamanya penyusun kitab hadith yang enam tidak
memerhatikan soal ini ketika mengumpulkannya untuk disusun mengikut sejarah hidup
RasuluLlah, apa yang mereka titik beratkan ialah penyusunan mengikut maudu' atau tajuk-tajuk
fiqah seperti yang disebut tadi.
Ketiga: Kitab-kitab Sejarah RasuluLlah SallaLlahu 'alaihi Wasallam.
Perihal riwayat hidup Muhamrnad RasuluLlah SallaLlahu 'alaihi Wasallam di zaman silam
adalah melalui dari mulut ke mulut tanpa mendapat perhatian untuk dibukukan, walaupun
terdapat sebilangan kedl yang cuba menitikberatkan perhatiannya terhadap kejadian dan
peristiwa-peristiwa dalam sejarahnya itu. Setelah beberapa ketika terdapat beberapa orang
cuba mencatit riwayat hidup Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam ala kadar yang sampai ke
pengetahuannya antara mereka seperti Urwah Ibnu Al Zubair (wafat, 92H), Abari bin 'Othman
(wafat, 105H), Wahb in Manbah (wafat, 110H), Syarbabil bin Sa'd (wafat. 123H) dan Ibnu
"Syibab Al Zuhri (wafat,124H).
Sayangnya apa yang dituliskan oleh mereka ini telah hilang. Hanya tinggal beberapa bahagian
yang tercerai, setengahnya terdapat dalam kitab Al-Tabari manakala sebahagian yang lain pula
tersimpan di bandar Heidelberg di Jerman. Bahagian yang tersimpan di Jerman ini ialah
sebahagian dari tulisan Wahb bin Manbah (110H). Kemudian timbul pula satu angkatan
penyusun riwayat hidup Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam yang terkemuka antara mereka
ialah Muhammad bin Ishaq (wafat, 152H) kemudian lapisan kedua, antara mereka ialah Al
Waqidi (wafat, 207H) dan Muhammad bin Sa'ad (wafat pada tahun 230H) penyusun kitab Al-
Tabaqat Al-Kubra.
Ahli sejarah sebulat suara mengatakan bahawa apa yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq
merupakan satu-satunya maklumat (dokumen) sejarah Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam
yang paling benar dan boleh dipegang. Tetapi malangnya kitab beliau yang berjudul Al Maghazi
Wa Al Siyar telah hilang dan kehilangannya mengakibatkan hilangnya intisari perpustakaan di
zaman itu. Setelah masa beredar setengah abad lamanya barulah timbul seorang jaguh yang
lain iaitu Abu Muhammad Abdul Malek yang lebih dikenal dengan Ibnu Hisyam, beliau telah
menghidangkan kepada kita saringan sejarah Rasulullah Sallalahu 'alaihi Wasallam dengan
cara yang menarik sekali. Sebenarya apa yang dikarang oleh Ibnu Hisyam itu adalah
kandungan "Al Maghazi Wa Al Siyar" yang dikarang oleh Ibnu Ishaq dalam bentuk ringkasan.
Ibnu Khillikan telah menegaskan dalam bukunya begini:
"Ibnu Hisyam ini ialah orang yang mengumpulkan Riwayat Rasulullah daripada Kitab "Al
Maghazi Wa Al Siyar" yang dikarang oleh Ibnu Ishaq setelah disaring dan dibuat beberapa
pembaharuan, tambahan dan ringkasan. Kemudian hasil itu dikenali dengan nama "Sirah Ibnu
Hisyam". Akhimya barulah orang lain cuba mengikuti jejak langkah mereka ini dalam usaha
mengarang dan menyusun sejarah hidup RasuluLlah SallaLlahu 'alaihi Wasallam, terdapat
antara mereka yang cuba membentangkan pelbagai aspek hidup RasuluLlah SallaLlahu 'alaihi
Wasallam. Sebahagian dari mereka yang lain pula cuba mengkaji sudut- sudut hidup Baginda
yang tertentu, seperti Al Asfahani dalam bukunya "Dala'il Al Nu-buwwah" dan "Tanda-tanda
Kenabian". Imam Tarmidzi pula dalam kitabnya (Al Asy Syamail) cuba menyingkap aspek yang
tertentu dan begitu juga Ibn Al Qayyim Al Jauziy dengan bukunya "Zad Al Ma'ad".

3.RAHSIA PEMILIHAN SEMENANJUNG ARAB SEBAGAI TAPAK PANCARAN ISLAM
Sebelum kita memperkatakan sesuatu tentang sejarah hidup RasuluLlah SallaLlahu 'alaihi
Wasallam dan Semenan-jung 'Arab di mana baginda hidup dan dipilih sebagai Rasul, ada
baiknya kalau kita cuba menyingkap hikmat-hikmat Allah, mengapa terpilihnya Rasulullah dari
bumi ini dan bangsa 'Arab pula sebagai pembawa obor da'wah Islamiyyah.
Untuk mengetahui segala-segalanya pertama kita mesti mengetahui keistimewaan bangsa
'Arab dan perangai serta tata penghidupannya sebelum Islam dan keadaan muka bumi
(geografi) dan persekitarannya. Kemudian barulah kita membuat perbandingan dengan bangsabangsa
yang hidup sezaman de-ngannya seperti Romawi, Greek dan India termasuk adat
resam, tatasusila dan keistimewaan tamaddun mereka.
Pertamanya, marilah kita mengkaji secara sepintas lalu bangsa-bangsa yang hidup di sekitar
tanah 'Arab sebelum Islam: Dunia di kala itu boleh dikatakan telah dikuasai dan dikepalai oleh
dua negara yang gagah iaitu Parsi dan Romawi dan disenarai yang kedua pula ialah Greek dan
India. Parsi di kala itu merupakan arena pertarungan agama dan falsafah yang beranika corak.
Pembesar dan pemerintah pada keseluruhannya menganut agama Majusi (Zuradisy) yang
mana antara ajarannya menggalakkan lelaki berkahwin dengan ibu nya, anak perempuannya
atau adik dan saudara perempuannya.
Empayar Yazdajrid kedua yang memerintah di pertengahan abad kelima Masihi telah berkahwin
dengan anak perempuannya. Bukan setakat itu sahaja malah tatasusila dan sopan-santun
telahpun terpesong dari garis-garis yang bersifat kemanusiaan. Mengikut apa yang ditegaskan
oleh Al Imam Al Shahras-tani dalam kitabnya yang berjudul Al-Milal Wa Al-Nihal, terdapat
antara ajaran agama Mazdak yang menyebut bahawa kebebasan kaum wanita tiada hadnya.
Begitu juga dengan kebebasan menggunakan harta benda dan seterusnya menjadikan wanita
dan harta benda ini kepunyaan dan hak milik bersama, tidak ubah seperti air, api dan rumput di
mana semua manusia boleh berkongsi tanpa sekatan. Seruan ini telah mendapat sambutan
yang begitu hangat dari karangan mereka yang memang berhaluan demikian.
Kerajaan Romawi (Rome) pula begitu meluap-luap dengan jiwa dan semangat penjajahan dan
bergelut dalam persengketaan agama dengan pihak Kristian negeri Syam (Syria) dan Mesir. la
bergantung penuh kepada kekuatan angkatan ten-teranya dan cita-cita penjajahannya yang
berkobar-kobar dalam rangka percubaan memodenisasikan agama Kristian untuk disesuaikan
dengan matlamat mencapai cita-cita dan kemahuannya.
Negara ini juga berada dalam keadaan huru-hara dan kucar-kacir dari negara Parsi, yang hidup
dengan segala kemewahan iaitu kemewahan dalam kemerosotan ekonomi dan pemerasan
terhadap rakyat jelata. Kenaikan cukai yang begitu melambung tinggi merupakan suatu gejala
yang biasa dan telah menjadi satu lumrah.
Greek tua pula tenggelam ke dasar lautan khurafat dan dongeng yang tidak memberi sebarang
faedah dan natijah yang berguna sama sekali. Negara India pula di kala itu menurut Professor
Abul Hassan Al Nadwi telah menegaskan bahawa ahli sejarah dan pengarang sebulat suara
mengatakan yang India di permulaan abad keenam Masihi telah terlantar ke lembah
kemeroosotan agama, akhlak dan kemasyarakatan. India bersama jiran tetangga dan
saudaranya turut serta mengambil bahagian dalam memerosotkan akhlak dan kemasyarakatan.
Perlu kita ketahui bahawa anasir-anasir yang menyeret bangsa-bangsa ini ke lembah
kerosakan dan perpecahan ialah kemajuan dan tamaddun yang berasaskan kepada mata
benda (material) semata-mata. Tamaddun ini telah tidak mengambil contoh-contoh ma'nawi dan
akhlak yang sempuma sebagai landasan dan asas kemajuan. Tamaddun dan kemajuan
kebendaan dengan anika sebab-akibat yang timbul darinya hanyalah tidak lebih dari satu jalan
semata-mata iaitu satujalan yang tidak dapat memberikan apa-apa erti. Lantaran ketandusan
fikiran yang waras dan contoh sempurna yang benar-benar dapat dihayatii
maka tamaddun dan kemajuan yang dicapai itu telah membawa kehidupan manusia mengalir
ke tasik kecelakaan dan huru-hara. Sebaliknya jika ahli fikirnya mempunyai akal fikiran yang
waras dan pertimbangan yang saksama maka tamaddun dan kemajuan tadi merupakan jalanjalan
yang indah serta mudah pula menuju ke arah kesenangan dalam semua corak dan aspek
hidup. Biasanya perkara ini tidak akan lahir kecuali melalui agama dan wahyu Ilahi sahaja.
Semenanjung 'Arab di masa itu merupakan suatu kawasan yang tenang, jauh dan terpencil dari
gejala-gejala huru-hara tadi. Bangsanya langsung tidak pemah merasai kemewahan dan
kemajuan seperti Parsi; yang boleh membawa mereka ke arah kerosakan dan keruntuhan
akhlak dan tidak pula mengagung-agungkan kekuatan tentera yang membolehkan mereka
menjajah negara-negara di sekitamya. Mereka juga tidak menganut falsafah dan ideologi yang
beranika ragam seperti Greek Tua yang menyebabkan mereka menjadi mangsa kepada
dongengan dan khurafat.
Tabi'at semulajadi mereka ini tidak ubah seperti suatu "bahan yang mentah" yang belum pernah
dilebur di mana-mana dapur dan dicorak di mana-mana acuan seolah-olah terbayang di layar
penghidupan rnereka seorang manusia semulajadi yang bersih rnempunyai kemahuan yang
kuat ke arah pembentukan manusia yang terpuji yang rnempunyai sifat-sifat amanah, pemurah,
suka menolong dan bencikan kezaliman. Apa yang mereka perlu hanyalah pengetahuan yang
dapat menyinari jalan-jalan ke arah tersebut kerana mereka ini hidup dalam kejahilan yang
gelap memekat. Kebanyakan mereka telah sesat untuk sampai ke arah kemanusiaan yang
sebenamya. Mereka membunuh anak perempuan kerana mahu menjaga maruah,
membelanjakan wang yang banyak dengan harapan mahukan kemuliaan dan berperang sama
sendiri dengan tujuan mempertahankan kehormatan.
Segala-galanya ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala di dalam Al-Qur'an:
Yang bermaksud;
"Dan sesungguhnya kamu sebelum hari ini adalah dan golongan orang-orang yang telah sesat".
(Al-Baqarah Ayat 198)
Penegasan ini lebih merupakan keuzuran dan kemaafan bagi mereka daripada penghinaan ke
atas mereka.
Ini adalah memandangkan bangsa-bangsa lain telah menggunakan tamaddun dan kemajuan
mereka sebagai alat ke arah kerosakan sedangkan mereka ini sedar malah merancang
sedemikian. Di samping semuanya ini, Semenanjung 'Arab di segi kedudukan muka buminya
pula terletak di pertengahan bangsa-bangsa tersebut (iaitu Parsi dan Rome) yang bergolak di
sekelilingnya.
Muhammad Al Mubarak seorang professor Mesir telah mengutarakan pendapat dengan
katanya:
'"Orang yang memerhati dan memandang kepada bangsa 'Arab akan dapat melihat
bagaimanakah bangsa Arab boleh berdiri di masa silam di tengah-tengah dua tamaddun yang
melebar di kiri kanan. Di sebelah kirinya tamaddun barat yang keterlaluan telah cuba
mendapatkan gambaran dan imej manusia dengan alirannya yang kering pucat tak berhias dan
tidak berjejas dengan hakikat keinsanannya. Di sebelah kanannya pula tamaddun kerohanian
dan kejiwaan yang melambung ke alam khayalan seperti yang terdapat di India, China dan
sebagainya."
Setelah kita dapat menggambarkan hal keadaan bangsa 'Arab dan semenanjungnya sebelum
Islam juga hal keadaan bangsa-bangsa lain yang mengelilinginya maka mudahlah bagi kita
menyingkap di sebaliknya apakah hikmat-hikmat Allah mengutuskan Rasul utusan di
Semenanjung 'Arab itu dan bangsa 'Arab pula merupakan golongan pertama buat merintis
jalan-jalan ke arah penyebaran obor seruan da'wah Islamiyyah yang kini telah dianuti oleh umat
manusia di seluruh pelusuk alam.
Bukanlah sepertimana yang disangka oleh setengah-se-tengah golongan yang mengatakan
bahawa pengikut-pengikut agama yang sesat adalah sukar untuk mengubati jiwa mereka dan
sukar memberi tunjuk ajar kerana mereka ini ta'sub (fanatik) dan membanggakan keburukan,
kehancuran dan kemusnahan yang pada sangkaan mereka semuanya baik. Sedangkan
mengubah dan memberi tunjuk ajar kepada mereka yang sedang mencari-cari kebenaran lebih
mudah kerana mereka ini sama sekali tidak menafikan kejahilan mereka sendiri dan tidak pula
membanggakan atau bermegah-megah dengan hasil tamaddun kerana mereka langsung tidak
mempunyai tamaddun. Golongan ini paling mudah sekali untuk diperbaiki dan diberi dorongan
kepada mereka. Bagi kita bukanlah ini yang dikatakan hikmat Ilahi, kerana penganalisaan yang
seumpama ini hanya tepat kepada mereka yang mempunyai daya dan tenaga yang terbatas
sahaja, memilih yang senang dan meninggalkan yang susah kerana tidak mahukan penat lelah.
Andaikata Allah mahu menjadikan pancaran da'wah Islamiyyah di mana-mana bahagian di
Parsi atau di Rome atau di India bersinar cemerlang maka sudah pasti pula Allah akan
menyediakan kemudahan dan cara-cara sehingga berjaya da'wahnya seperti mana yang
berlaku di Semenanjung 'Arab. Soal ini tidak pula menjadi bebanan, kerana Allah Subhanahu
Wata'alah Pencipta 'alam semesta. Namun hikmah Allah memilih Semenanjung 'Arab dan
Rasul utusan itu tadi (seorang yang buta huruf - tidak boleh membaca dan menulis seperti
mana yang diterangkan oleh Allah dalam Kitab SudNya) agar manusia seluruhnya tidak merasa
syak wasangka terhadap keNabian dan keRasulanNya.
Sebagai penutup dan epilog kepada hikmah Allah ialah suasana persekitaran tempat Rasulullah
diutuskan di mana di dalamnya wujud suatu biah (suasana) buta huruf juga dan jika
dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang hidup di sekelilingnya mereka juga belum
pernah dimasuki dan diracuni oleh sebarang tamaddun, pemikiran dan kerumitan falsafah yang
berserabut.
Di antara hikmat Ilahi juga ialah menghindarkan perasaan syak wasangka manusia apakah
Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam ini boleh membaca dan mempelajari kitab-kitab lama
yang mengandungi sejarah manusia purba dan tamaddun negara tetangga dan menghindarkan
juga sangkaan buruk terhadap Muhammad sekiranya dakwah Islamiyyah ini timbul di kalangan
umat manusia yang bertamaddun dan mempunyai falsafah seperti Parsi, Greek Tua atau
Romawi. Sebabnya ialah sangkaan buruk ini akan memberi suatu gambaran yang buruk iaitu
dari siri tamaddun dan falsafah yang terakhir dalam bentuk tamaddun yang tulen serta kemas
dengan perundangan yang lengkap. Hikmah-hikmah Ilahi ini telahpun diterangkan dengan
tegas danjelasnya dalam Al-Qur'an:
Yang bermaksud:
"Dialah (Allah) yang telah mengutuskan di kelompok buta huruf seorang utusan daripada
kalangan mereka (untuk) menyampaikan kepada mereka ayat-ayatNya dan menjauhkan
mereka daripada syirik dan mengajar mereka kitab-kitab dan hikmat, dan sesungguhnya
mereka itu dahulunya dalam kesesatan yang amat sangat. "
(Al-Jumu'ah 62 : 2)
Sudah kehendak Allah mengutuskan utusanNya yang buta huruf, begitu juga bangsa yang akan
timbul Rasul di ka-langannya juga satu bangsa yang kebanyakannya buta huruf, agar mukjizat
keNabian dan syari'at Islam itu terjulang nampak dan jelas di antara dogma-dogma dan seruan
manusia lain yang beranika corak.
Di sana terdapat hikmat Ilahi yang lain, dan boleh diringkaskan seperti berikut:
1. Seperti yang diketahui di mana Allah Subhanahu Wata'ala telah menjadikan Baitui Haram itu
tumpuan dan kesejahteraan untuk umat manusia seluruhnya dan merupakan rumah yang
pertama untuk manusia beribadat serta mempraktikkan rukun-rukun agama. Sesungguhnya
lembah Makkah ini telah menjalankan dan melaksanakan seruan bapa para Anbiya' iaitu
Sayyidina Ibrahim 'Alaihi sallam. Tepat dan kena pada tempatnya di mana kawasan yang mulia
ini menjadi muara seruan agama Islam yang pertama iaitu| agama Nabi Ibrahim dan juga
tempat pengutusan Nabi yang terakhir .
2. Di segi kedudukan ilmu alam maka semenanjung 'Arab ini telah dipilih untuk bebanan
tanggungjawab da'wah Islamiyyah, kerana situasi dan kedudukannya di tengah-tengah
berbagai bangsa. Ini menyebabkan penyebaran da'wah Islamiyyah di kalangan bangsa-bangsa
dan negara yang di sekelilingnya tersebar dengan mudah. Ini temyati sekali bila kita mengkaji
semula perjalanan da'wah Islamiyyah di zaman permulaannya dan di zaman khulafa al-
Rashidin. Memang tepat seperti yang ditegaskan tadi.
3. Dan sebagai hikmat Ilahi juga yang menjadikan bahasa 'Arab itu sebagai media da'wah
Islamiyyah dan bahasa yang pertama buat menerang dan mentafsirkan percakap-an atau
kalam Allah 'Azza wa jalla untuk disampaikan kepada kita.
Kalau kita perhatikan dengan teliri tentang keistimewaan bahasa-bahasa diikuti dengan satu
perbandingan dengan bahasa 'Arab maka dengan jelas kita dapati yang bahasa 'Arab
mempunyai banyak keistimewaan yang sukar didapati dalam bahasa-bahasa lain. Maka sudah
layak baginya untuk menjadi bahasa yang pertama dan utama untuk umat Islam di mana
mereka berada.

Tiada ulasan:

Pink Heart

BALAS DENDAM Hari ini Tiga pahlawan Malaya Membalas dendam di dada Akan angkara durjana Tentera Matahari Terbit dalam Perang Dunia Ke...